Dotacje

PROJEKT

Klub Dziecięcy Happy Baby w Dębicy informuje, że decyzją Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa VII (Regionalny rynek pracy), działanie 7.4 (Rozwój opieki żłobkowej w regionie) - otrzymał dofinansowanie. 

Od dnia 1 października 2020 roku planujemy rozpocząć realizować działania opiekuńcze w ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym Happy Baby w Dębicy". 

W miesiącu wrześniu prowadzone będą dodatkowe zajęcia adaptacyjno-zapoznawcze, które pozwolą na podjęcie decyzji o ostatecznym zapisaniu pociech do naszego klubu dziecięcego. 

 

Wartość projektu: 987 596,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 839 456,25 zł

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 16 uczestników projektu po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 z terenu powiatu dębickiego, woj. podkarpackie, z gmin: Dębica (m), Dębica (w), Żyraków (w), Czarna (w), Jodłowa (w), Pilzno (m-w), Brzostek (m-w), poprzez zabezpieczenie opieki nad dziećmi w 16 nowo utworzonych miejscach w klubie dziecięcym Happy Baby w Dębicy, w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. (24 miesiące) z zachowaniem trwałości do 30 września 2024 r.

Wsparcie będzie udzielone rodzicowi przy założeniu:

● powrotu do pracy

● poszukiwania pracy

● wejścia na rynek pracy

w trakcie trwania wsparcia lub do 4 tyg. po jego ustaniu.

Wnioskodawca zapewni opiekę dla 16 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym świadczącym usługi opiekuńcze nad dzieckiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w godzinach adekwatnych do godzin pracy opiekunów dzieci.

 

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 30.09.2022

.

Grupy docelowe:

Grupą docelową, zgodnie z działaniem 7.4 RPO WP, są: Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w wieku do 3 roku życia, zamieszkujący woj. podkarpackie, powiat dębicki, chcący powrócić na rynek pracy lub podjąć pracę w związku z zabezpieczeniem opieki nad ich dzieckiem w Klubie Dziecięcym Happy Baby w Dębicy, spełniający jeden z poniższych warunków:

 

● co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,

 

● są osobami pracującymi (w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, w tym osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu), które jednak chwilowo nie pracują ze względu na urlop rodzicielski lub wychowawczy,

● są osobami przebywający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze

względu na urodzenie dziecka

W szczególności projekt jest kierowany do:

● dzieci z niepełnosprawnością

● rodziców z niepełnosprawnością

● rodzica samotnie wychowującego dziecko

● osób zamieszkujących gminy Pilzno, Czarna i Jodłowa

● osób bezrobotnych

 

W projekcie zaplanowano udział:

● 8 rodziców (7 K i 1 M) powracających na rynek pracy

● 8 rodziców (7 K i 1 M) wchodzących na rynek pracy, w tym co najmniej 4 osoby bezrobotne, stanowiace min. 20 % uczestników projektu.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych:

● 16 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, dla których zostanie utworzonych 16 nowych miejsc opieki.

Główne zadania

1. Utwardzenie parkingu ze stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej

2. Przygotowanie zewnętrznego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią

3. Zakup i dostawa wyposażenia kuchni

4. Zakup i dostawa wyposażenia klubu dziecięcego

5. Działalność klubu dziecięcego przez okres 24 miesięcy

Główne rezultaty

● 8 osób które po opuszczeniu programu powrócą na rynek pracy

● 8 osób które po opuszczeniu programu znajda pracę

● Zakłada się, że co najmniej 4 osoby (min. 20 % uczestników) w trakcie trwania programu będą osobami bezrobotnymi

REKRUTACJA

1. Warunkiem przyjęcia dziecka jest spełnienie przez rodziców, na równi kobiet i mężczy

zn, jednego z n/w warunków:

● co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka

● są osobami pracującymi (w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne

lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, w tym osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu), które jednak chwilowo nie pracują ze

względu na urlop rodzicielski lub wychowawczy

● są osobami przebywający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze

względu na urodzenie dziecka.

Ocena warunku będzie dokonywana na podstawie formularza zapisu, który będzie można pobrać i złożyć:

● osobiście biurze projektu, dostępnym dla osob niepełnosprawnych

● za pomoca poczty zwykłe

● e-mailem,

● za pomocą pośrednika.

 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do projektu jest wiek dziecka (1-3 lat) I zamieszkanie na terenie pow. dębickiego. O przyjęciu dziecka zadecyduje lista rankingowa, utworzona na podstawie liczby punktów, wg kryteriów:

● 4 pkt - dziecko niepełnosprawne

● 3 pkt - rodzic niepełnosprawny

● 2 pkt - rodzic samotnie wychowujący lub zastępczy

● 2 pkt - rodzic/dziecko zamieszkujący gm. Jodłowa, Pilzno lub Czarna

● 1 pkt - rodzic korzystający z pomocy OPS

● 0 pkt - pozostały rodzic

Ocena bedzię dokonywana na podstawie formularza rekrutacyjnego, orzeczeń o niepełnosprawnosci i zaświadczeń o miejscu zamieszkania.Przy równej liczbie punktów zdecyduje poziom dochodów na członka rodziny (na podst. oświadczenia + PIT), następnie kolejność zgłoszeń. Osoby nieprzyjęte z braku miejsc utworzą listę rezerwową.

W okresie rekrutacji będzie czynne biuro projektu, z dostępem do dokumentacji projektowej oraz osobami do kontaktu, przeszkolonymi do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Pierwszy nabór będzie prowadzony od 01.09.2020r. do 15.09.2020r. Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu Klubu Dziecięcego Happy Baby w Dębicy, ul. Marszałka 24A, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej). 

Więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (+14) 670 07 75 oraz (+48) 733 933 664

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie - ilość miejsc ograniczona