Nasza misja

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najważniejszą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.
[J. Korczak]

Naszym celem i misją jest poprowadzenie dzieci do: radości triumfu i szczęścia samodzielności, opanowania, władania. Przy tym pragniemy aby nasi wychowankowie byli szczęśliwymi młodymi obywatelami- stąd nasza nazwa: Happy Kids . Nasza placówka jest Niepublicznym Przedszkolem Językowym. W ramach programu oferujemy codzienny kontakt z językiem angielskim, szeroką bazą zajęć dodatkowych, a także doskonałe przygotowanie dzieci w zakresie przewidzianej przez MEN podstawie programowej . Staramy się zapewnić dzieciom lepsze szanse edukacyjne, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtować te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Celem naszym jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji..
Stworzyliśmy miłe i ciepłe środowisko, w którym każde dziecko będzie czuło się bezpieczne i docenione. A jego talenty będą rozwijane podczas sympatycznych zabaw i gier, pod czułą opieką.

Aby nasi wychowankowie byli pewni siebie, beztroscy i roześmiani staramy się przykładać jak największą uwagę do rozwoju inteligencji emocjonalnej. Jest to bardzo ważny czynnik aby dziecko wyrosło na mądrego zrównoważonego dorosłego człowieka, który będzie potrafił panować nad swoimi emocjami, a także będzie potrafił rozwiązywać swoje problemy bez konfliktowo i poradzi sobie w każdej sytuacji życiowej. Jednym z najważniejszych naszych celów jest wzmacnianie u naszych podopiecznych umiejętności: wyrażania siebie i swoich przeżyć, komunikacji, rozpoznawania przeżyć innych osób oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Oferujemy dzieciom udział w rozszerzonym programie zajęć dodatkowych, dzięki czemu rozbudzają swoją ciekawość świata i ludzi, nauczą się nowych języków, tańca. Stają się przez to towarzyskie, potrafią działać w grupie i ich rozwój procentuje w kolejnych etapach edukacji. A wszystko przy znakomitej zabawie.

Jesteśmy świadomi, że dzieci posiadają naturalny dar do języków obcych, dając im możliwość na codzienne obcowanie z językiem angielskim. Prowadzimy codzienne zajęcia z języka angielskiego.
Naszym celem jest zapewnienie naszym wychowankom dobrego startu w taki sposób, by czuły się pewne siebie z chęcią i radością patrzyły na otaczający ich świat i ludzi, a po opuszczeniu naszych progów były gotowe do kolejnych wyzwań.

Ważne dla nas jest:

– wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
– budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
– kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
– rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
– troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
– zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
– wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się – poprzez kontakt z językiem, muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,