Przyznane dotacje

Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Kids w Dębicy informuje, że decyzją Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa IX (Jakość edukacji i kompetencji w regionie), działanie 9.1 (Rozwój edukacji przedszkolnej) - otrzymało dofinansowanie. Od dnia 1 października 2016 roku realizować będzie działania edukacyjne w ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dębica". W miesiącu wrześniu prowadzone będą dodatkowe zajęcia adaptacyjno-zapoznawcze, które pozwolą na podjęcie decyzji o ostatecznym zapisaniu pociech do naszego przedszkola.

    Projekt skierowany jest zarówno do dzieci zdrowych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z założeniami Projektu, są to osoby niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie wg przyczyny niepełnosprawności tj.: upośledzenie umysłowe (01-U); choroby psychiczne (02-P); zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu (03-L); choroby narządu wzroku (04-O); upośledzenie narządu ruchu (05-R); epilepsja (06-E); choroby układu oddechowego i krążenia (07-S); choroby układu pokarmowego (08-T); choroby układu moczowo-płciowego (09-M); choroby neurologiczne (10-N); inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne o odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego (11-I); całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) - aby spełnić to kryterium, wymagane jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego,
 
    Projekt zakłada powstanie 2 nowych oddziałów przedszkolnych, liczących po 20 dzieci (w tym 3 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) każdy oraz udzielenie uczestnikom wychowania przedszkolnego następującego wsparcia:
- zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze - odbywać się będą w godzinach od 6:30 do 17:30 (od poniedziałku do piątku) w 2 grupach;
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne zbiorowe i indywidualne – rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, opieka psychologiczna, fizjoterapia, zajęcia biofeedback.
- pełne wyżywienie podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych
 
    Rekrutacja na rok przedszkolny 2016/2017 prowadzona będzie od 22.08.2016 roku. Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu Niepublicznego Przedszkola Językowego Happy Kids w Dębicy, ul. Marszałka 24A, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej). Więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 670 07 75.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie - ilość miejsc ograniczona