Zapytanie ofertowe nr 2/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
 
prowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
 na lata 2014-2020, w oparciu o ZASADĘ KONKURENCYJNOSCI
 
 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla  Klubu Dziecięcego Happy Baby w Dębicy

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

APG GROUP Gąsior Spółka Komandytowa

ul. Marszałka 24 A

39-200 Dębica

województwo podkarpackie

Polska

NIP: 8722409263

REGON: 181127556

e-mail: przemyslaw.gasior@apggroup.pl

tel.  502 382 399

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków dla 16 dzieci w wieku do lat 3, do Klubu Dziecięcego Happy Baby w Dębicy, mieszczącego się przy ul. Marszałka 24 A, 39-200 Dębica

Szczegółowy opis znajduje się w formularzach cenowych stanowiących załączniki do Zapytania Ofertowego dostępnego  na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4206

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2020 r. do 31.09.2022 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. :

 

a)      Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

d)      Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;

e)      Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym;

f)       Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

g)      Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

 

Ofertę należy złożyć w: siedzibie APG GROUP Gąsior Spółka Komandytowa ul. Marszałka 24 A, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17 września 2020 do godz. 14.00

Szczegółowe informacje znajdują się  stronie bazy konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4206

Pliki do pobrania